White-tailed Tropicbird – Koaʻe kea

White-tailed Tropicbird – Koaʻe kea

Phaethon lepturus